Běhání po úřadech
S naší pracovnicí v kanceláři se dohodněte, jaké úkony za Vás zajistíme a jaké nikoli. Níže je seznam všech nutných náležitostí, může se však stát, že po Vás úřady budou chtít i něco jiného. Vždy proto nejdříve na daný úřad zavolejte a zeptejte se, co všechno je nutné vyřídit - ušetříte si tím opakovanou návštěvu úřadu.


Jaké doklady je tedy nutné vyřídit?
·na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (buď Vy nebo pohřební služba): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
·na příslušném městském úřadu—odboru dopravy odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
·na oddělení pasů odevzdejte pas zemřelého
·na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého
·pokud zemřelý pobíral důchod oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu.
Výše uvedené záležitosti vyřizuje obvykle matrika.
·pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej pohřební služba na požádání.
·Podle nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, máte nárok na pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:
a) jeden až dva dny při úmrtí manžela, druha, nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.
Pohřebné - jen při úmrtí rodičů nezaopatřených dětí nebo při úmrtí dítěte.


Vyřízení důchodu
Žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelém, který byl důchodce nebo bez zaměstnání, uplatníte na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud zemřelý byl zaměstnán, pak žádost směřujte na zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.
K žádosti o vdovský a vdovecký důchod se přikládá:
·občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
·oddací list - originál
·úmrtní list manžela/manželky - originál
·poslední výměr důchodu manžela/manželky
·poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy.
K žádosti o sirotčí důchod předkládá žadatel:
·občanský průkaz žadatele rodný list dítěte - originál
·potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte
·úmrtní list - originál.


Naší velkou snahou je, abychom Vám poskytli pro jednání příjemné prostředí, které by neprohlubovalo Váš zármutek, kvůli kterému jste se rozhodli vyhledat naše služby.